Skip to content

Jak wygląda wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego?

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być wydawane następującym podmiotom:

-sądowi lub innemu organowi państwowemu

-osobie, której stan cywilny jest określony w akcie

-przodkowi, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi lub przedstawicielowi ustawowemu

-osobom, które wykażą interes prawny w tym zakresie

-organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i interesem społecznym.

Opłata za odpis aktu stanu cywilnego wynosi 33,00 zł za odpis zupełny i 22,00 zł za odpis skrócony. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Formą załatwienia sprawy jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, który wydawany jest niezwłocznie, a w sprawach bardziej skomplikowanych do miesiąca od jego złożenia.

Procedura odwoławcza ma formę odmowy wydania kopii aktu stanu cywilnego, na którą przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika poprzez Urząd Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W niektórych przypadkach może być wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Jest to dokładna treść aktu stanu cywilnego, łącznie z dodatkowymi adnotacjami dokonanymi na marginesie aktu.

W innych przypadkach może być wydany odpis skrócony. Zawiera on jedynie ostateczną treść aktu i nie zawiera żadnych dodatkowych zapisów dokonanych na marginesie aktu.

Odpisy skrócone i zupełne nie podlegają opłacie skarbowej, jeśli są wydawane do następujących celów:

a) alimenty, opieka, kuratela i przysposobienie;

b) ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

c) renty strukturalne i dodatki określone w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także dodatki dla osób niepełnosprawnych lub objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach kombatantów;

d) świadczenia socjalne w przypadkach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej lub przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

3 komentarze

 1. Jola
  28 czerwca 2022 @ 14:12

  Dziękuję za wiadomość. Miło wiedzieć, że podobają Ci się nasze usługi! Cieszymy się, że możemy zapewnić Ci spokój ducha i rozumiemy, że urząd stanu cywilnego może być nieco przerażający.

 2. Piotr
  28 czerwca 2022 @ 14:14

  Lubię to, że jest tak dobrze, możesz spokojnie uzyskać odpis lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

  Urząd Stanu Cywilnego to miejsce, w którym małżeństwo jest rejestrowane. Odpis lub zaświadczenie są potrzebne w przypadku rozwodu lub ubiegania się o emeryturę. Urząd Stanu Cywilnego przechowuje akt małżeństwa przez 10 lat od rozwodu lub śmierci

 3. Krzysztof
  28 czerwca 2022 @ 14:15

  Możesz być spokojny, wiedząc, że Twój wpis do rejestru jest oficjalny.

  Wystarczy, że uzyskasz odpis lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, a wszystko będzie w porządku!

Dodaj komentarz